ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÁZSIAI MIGRÁNSMUNKÁSOK HELYETT NORMÁLIS BÉREKET!

Adatkezelő megnevezése: Jobbik-Konzervatívok

Adatkezelő székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Adatkezelő e-elérhetősége: jobbik@jobbik.hu

Adatkezelő képviselője: Nunkovics Tibor pártigazgató

Adatkezelésért felelős személy honlapja: www.jobbik.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@jobbik.hu

A Jobbik-Konzervatívok (továbbiakban: a Jobbik vagy az Adatkezelő) jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató időbeli hatálya 2023. november 8-tól visszavonásig tart.

A Jobbik-Konzervatívok online aláírásgyűjtést indít Ázsiai migránsmunkások helyett normális béreket!” címmel, amelynek keretében azzal a kérdéssel kapcsolatban gyűjt támogatói aláírásokat, hogy „Egyetért-e ön azzal, hogy törvény tiltsa az ázsiai és afrikai migránsmunkások betelepítését hazánkba?”. Az aláírásgyűjtés célja, hogy felmérje a kérdés mögötti társadalmi támogatottságot, továbbá, hogy a döntéshozóknál elérje azt, hogy ázsiai migránsmunkások betelepítése helyett Magyarországon magyar emberek jussanak munkához és tisztességes, európai szintű bérekhez.

Az érvényes aláíráshoz a név és az e-mail cím megadása kötelező, további adatok megadása –úgy mint telefonszám és lakcím – az érintett részére nem kötelező. Az Adatkezelő az aláírásgyűjtés céljával kapcsolatban kizárólag az előzőekben ismertetett adatokat kezel, és az érintett hozzájárulásával az Adatkezelő az elérhetőségi adatokat kizárólag az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás nyújtására használja fel.

Az aláírásgyűjtés során összegyűlt adatokat kizárólag az Adatkezelő tárolja, a cél eléréséhez személyes adatokat nem, csupán statisztikai adatokat közöl az érintett döntéshozók felé. Így adattovábbítás nem történik, az Adatkezelő a személyes adatokat 3. személy részére nem adja át.

A kezdeményezést aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat az Adatkezelő az adatkezelési cél eléréséig, vagyis a migránsmunkások tömeges betelepítését és foglalkoztatását tiltó törvény elfogadásáig, vagy az ezzel kapcsolatos elutasító döntés meghozataláig, ennek hiányában az Adatkezelő erre irányuló kampányának lezárultáig kezelje. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egyéb célra nem használja fel, és a cél elérését követően megsemmisíti.

Az Adatkezelő az támogató aláírásokat kizárólag online gyűjti, és a gyűjtött adatokat elektronikus adatbázisban rögzíti. Az Adatkezelő olyan elektronikus adatbázissal rendelkezik, amely elválasztja egymástól a különböző célú adatkezeléseket egymástól, azokat külön adatbázisban tárolja, valamint minden egyes adatkezelési célhoz külön meghatározott adattárolási határidő beállításra kerül, és annak lejártát követően a rendszer automatikusan törli az adatokat. Az Adatkezelő megfelelő adatbiztonsági és jogosultságkezelési szabályzattal rendelkezik.

adatkezelés célja: : A kezdeményezésben foglalt ügy támogatottságának rögzítése és felmérése, továbbá nyomásgyakorlás a felhívásban foglalt célok elérése érdekében.

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az érintett által önként megadott telefonszám és lakcím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az aláírásgyűjtés lezárultát követő 6 hónapig

adattárolás módja: elektronikusan érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog,hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.

Kapcsolattartás, tájékoztatás az Adatkezelő tevékenységéről, az aktuális választásokról

Az érintett külön nyilatkozatban történő hozzájárulás esetén az Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségeken tájékoztatja a Jobbik-Konzervatívok tevékenységéről, valamint az aktuális választásokkal kapcsolatos programjáról.

Az adatkezelés minden esetben elkülönül az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos adatkezeléstől, és kizárólag azon érintettek esetén történik e célból adatkezelés, amely érintettek ehhez külön nyilatkozatban kifejezetten hozzájárultak a megadott elérhetőségeken történő megkereséshez. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja akár az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos adatkezeléssel együtt, vagy attól elkülönülten is az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő politikai párt, az Adatkezelő tevékenyégével, programjával, választással kapcsolatos tájékoztatás kérése politikai véleménynek minősül, így az különleges személyes adat. Erre az Adatkezelő minden esetben felhívja az Érintettek figyelmét, akik hozzájárulásukat erre tekintettel adják meg.

adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről, választási kampányairól

kezelt adatok köre:  név, e-mail cím, az érintett által önként megadott telefonszám és lakcím

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésére a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, azaz az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli

adattárolás határideje: az adatkezelési cél eléréséig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 2026. május 31-ig

adattárolás módja:  elektronikusan

érintetti jogok: tájékoztatáshoz való jog,hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, korlátozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásához való jog.

Automatizált adatkezelés nem történik.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatkezelőnél az adatvedelem@jobbik.hu e-mail címen, vagy ha ez nem vezet eredményre, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.) vagy lakóhelye, illetve keresettel a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Budapest, 2023. november 8.